Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.263.2017.AMA

Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.263.2017.AMA.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

09.13.21.00-4,  09.13.41.00-8

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.;

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa za realizację całości zamówienia 60%

Wysokość upustu 20%

Ilość stacji paliw na terenie Miasta Krakowa 20%

 

Wybrano ofertę  2:

ARGE PALIWA Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22a

cena: 57.675,00 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA  35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4  - oferta odrzucona

Oferta 2: złożona przez: ARGE PALIWA Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22a

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  ARGE PALIWA Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22a spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.