Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.26.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.26.2017.AMA.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 03.04.2017 roku do dnia 30.03.2018 roku..

 

Liczba otrzymanych ofert: 10  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Ogólna ilość pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę 30%

Stawka odpisu na PFRON 10%

 

Wybrano ofertę  9:

przez  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 30-969 Kraków ul. Ujastek 1

Cena oferty: 53.865,42 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Otrzymana punktacja – łącznie 70,94 w tym:

                Kryterium 1: 46,34 pkt,

                Kryterium 2: 24,60 pkt,

                Kryterium 3:   0 pkt,

Oferta 2: Otrzymana punktacja – łącznie 53,80 w tym:

                Kryterium 1: 39,98 pkt,

                Kryterium 2: 13,82 pkt,

                Kryterium 3:   0 pkt,

Oferta 3: Otrzymana punktacja – łącznie 77,33 w tym:

                Kryterium 1: 40,27 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

                Kryterium 3:   7,06 pkt,

Oferta 4: Otrzymana punktacja – łącznie 82,13 w tym:

                Kryterium 1: 50,05 pkt,

                Kryterium 2: 26,79 pkt,

                Kryterium 3:   5,29 pkt,

Oferta 5: Otrzymana punktacja – łącznie 75,02 w tym:

                Kryterium 1: 45,02 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

                Kryterium 3:   0,00 pkt,

Oferta 6: Otrzymana punktacja – łącznie 79,07 w tym:

                Kryterium 1: 40,23 pkt,

                Kryterium 2: 29,90 pkt,

                Kryterium 3:  8,94 pkt,

Oferta 7: Otrzymana punktacja – łącznie 83,56 w tym:

                Kryterium 1: 45,33 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

                Kryterium 3:  8,23 pkt,

Oferta 8: Otrzymana punktacja – łącznie 75,30 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 15,30 pkt,

                Kryterium 3:   0,00 pkt,

Oferta 9: Otrzymana punktacja – łącznie 92,86 w tym:

                Kryterium 1: 55,81 pkt,

                Kryterium 2: 27,05 pkt,

                Kryterium 3: 10,00 pkt,

Oferta 10: Otrzymana punktacja – łącznie 47,27 w tym:

                Kryterium 1: 35,27 pkt,

                Kryterium 2: 12,00 pkt,

                Kryterium 3:   0,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 30-969 Kraków ul. Ujastek 1 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.