Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.256.2015.AMA

Wykonanie prac wewnątrz budynku w związku z wykonaniem termomodernizacji przystani AZS Bagry- ul. Kozia w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.256.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9

 

Termin realizacji: do dnia 15.12.2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  2%

 

Wybrano ofertę  4:

AVERTE Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A

 

Cena oferty: 77.888,26 złotych brutto

okres gwarancji: 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 4 AVERTE Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A

Cena 98 pkt

Okres gwarancji   2 pkt

 

85,72 pkt otrzymała oferta nr 3 REMSET Sp. z o.o. 30-383 Kraków ul. Skośna 12

Cena 84,72 pkt

Okres gwarancji   1 pkt

 

68,73 pkt otrzymała oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane UNIBUD 43-600 Jaworzno Pl. Św. Jana 6

Cena 66,73 pkt

Okres gwarancji   2pkt

 

Oferta nr 1 złożona przez Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną FERBUD Jacek

Garścia 31-201 Kraków, ul. Fiołkowa 5/60, została odrzucona

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez AVERTE Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A  spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.