Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.25.2016.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2016 r.

Krakowskie Spotkania Biegowe:         13-15 maja 2016 roku

Bieg Trzech Kopców                           02 października 2016 roku

Cracovia Półmaraton Królewski           16 października 2016 roku

Krakowski Bieg Sylwestrowy               31 grudnia 2016 roku

       oraz  imprezy współorganizowane

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 95%
  2. dodanie dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego, zawierającej dane kontaktowe w razie wypadku oraz piktogramy do odbioru numeru startowego, koszulki  i posiłku         5%

 

Wybrano ofertę 2: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

                                cena: 185.850,00 złotych brutto

                                cena jednostkowa: 5,90 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: KAELMO Rafał Moś, 85-825 Bydgoszcz, ul. B.B.O.N. 4/15

                Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2: DATASPORT, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22

                Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

Oferta 3: STS-2 s.c. T.Kurkowski, M.Kwiatkowski, 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 6

                Otrzymana punktacja - łącznie 78,75 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 73,75 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.