Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.248.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Wymiana sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej - Orlik przy ul. Myśliwskiej 67 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.248.2018.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

InterHall Sp. z o.o.40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Cena oferty: 541.699,53  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez InterHall Sp. z o.o.40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt

 

Oferta 2: złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dabrowa Górnicza ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja – łącznie 90,91 w tym:

Kryterium 1: 50,91 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  InterHall Sp. z o.o.40-312 Katowice ul. Milowicka 1F spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.