Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.247.2017.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie dostawy i montażu nagłośnienia oraz instalacji klimatyzacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 32.34.24.00-6; 39.71.70.00-1; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 27.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Wybrano ofertę 1: RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K

                                           cena: 523.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K   

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 60,00 pkt

  Kryterium 2: 40,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.