Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.24.2018.RZA

Dotyczy: Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.04.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

                                            cena: 3.995.203,44 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o.03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

                      Otrzymana punktacja – łącznie 92 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:   12 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 2: COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski 43-155 Bieruń ul. Warszawska 299

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 3: STAN Zakład Remontowo Budowlany Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej Spółka jawna

                      34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 145

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 4: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                      30-720 Kraków ul. Saska 25

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.