Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.237.2017.RZA

Dostawa 13 kompletów boksów dla zawodników rezerwowych na obiekty zlokalizowane w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.11.21.00-9

Termin realizacji: do dnia 20.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Wybrano ofertę 3: SPORT TRANSFER K. Bałuk, 32-400 Myślenice, Jawornik 564

                                           cena: 221.885,64 złotych brutto – po poprawieniu omyłki

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: MTB - Group Bargiel Szymoniak Sp. j., 32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 40

                                     Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 2: A2HM TRADE Sp. z o.o., 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Przemysłowa 1A

               Otrzymana punktacja – łącznie 22,22 pkt, w tym:

               Kryterium 1:   22,22 pkt,

               Kryterium 2:     0 pkt

            

Oferta 3: SPORT TRANSFER K. Bałuk, 32-400 Myślenice, Jawornik 564

                      Otrzymana punktacja – łącznie 60 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:    60 pkt,

                      Kryterium 2:      0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.