Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.231.2016.RZA

Dotyczy: Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR Kurdwanów Nowy przy ul. Wysłou-chów w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6; 45.33.11.00-7

Termin realizacji: do dnia 20.12.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 35%
  3. Skrócenie terminu wykonania 5%

 

Wybrano ofertę 2: SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

                                cena: 295.657,98 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: SOLARTIME Sp. z o.o., 35-222 Rzeszów, ul. Okulickiego 17

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 2: SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

                Otrzymana punktacja – łącznie 60 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 60 pkt, Kryterium 2: 0 pkt, Kryterium 3: 0 pkt,

 

Oferta 3: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 31-444 Kraków, ul. Śliczna 34B/81

                Otrzymana punktacja – łącznie 59,43 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 49,43 pkt, Kryterium 2: 10 pkt, Kryterium 3: 0 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.