Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.228.2018.RZA

Dostawa 19 sztuk traktorów do utrzymania murawy na obiektach sportowych zlokalizowanych w Krakowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 16.31.11.00-9

Termin realizacji: do dnia 05.11.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

Wybrano ofertę 1: FHU Tomasz Bętkowski, 32-415 Raciechowice 243

                                            cena: 379.620,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: FHU Tomasz Bętkowski, 32-415 Raciechowice 243

                      Otrzymana punktacja – 100 pkt w tym:

                      Kryterium 1:                            60 pkt,

                      Kryterium 2:                            20 pkt,

                      Kryterium 3:                            20 pkt

 

Oferta 2: AGROPARTS J. Kondrzycki, P. Petrykowski Sp.j., 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 81                                    Otrzymana punktacja –  oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.