Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.228.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wykonanie wejść do budynku lodowiska.

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.40.00.00-1, 45.23.32.50-6

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2017 roku;

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 40%

 

Wybrano ofertę  1:

VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

cena: 30.873,00 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1: złożona przez VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 40,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19 spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.