Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.227.2015.RZA

Budowa hali sportowej z zaple-czem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólno-kształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                           

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.25-9

Termin wykonania: zakończenie robót budowlanych – do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zakończenie realizacji umowy, to jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – do 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 95%, Kryterium 2: okres gwarancji do 5%

 

Wybrano ofertę nr 8: PBP CHEMOBUDOWA-Kraków S.A., 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

                                    cena: 12.522.959,07 złotych brutto            

                                    cena po poprawieniu omyłek 12.526.639,85 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PRBiT CECHINI S. i J. Cechini Sp. j., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 29

        Otrzymana punktacja – łącznie 96,38 pkt, w tym: Kryterium 1: 93,38 pkt, Kryterium 2: 3 pkt

 

Oferta 2: Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 3: PBO KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8

        Otrzymana punktacja – łącznie 86,64 pkt, w tym: Kryterium 1: 84,64 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 4: Konsorcjum: Lider INSTAL Kraków S.A., 30-732 Kraków, ul. Brandla 1

                Partner BUDOPOL Sp. z o.o., 31-159 Kraków, ul. Słowackiego 39

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 5: KBUD Krzysztof Łuksza, 55-110 Prusice, ul. Probusa 18

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 6: SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

        Otrzymana punktacja – łącznie 84,93 pkt, w tym: Kryterium 1: 79,93 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

             

 

 

 

 

Oferta 7: Berger Bau Polska Sp. z o.o., 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11

        Otrzymana punktacja – łącznie 97 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

             

Oferta 8: PBP CHEMOBUDOWA-Kraków S.A., 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

              Otrzymana punktacja – łącznie 98,70 pkt, w tym: Kryterium 1: 93,70 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.