Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.222.2018.RZA

Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Część 1: Dostawa kontenera szatniowego dla SOKS Płomień Kostrze. Część 2: Dostawa kontenera dla LKS Złomex Branice.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.11.00-3

Termin realizacji: do dnia 22.10.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

Część 1:

Wybrano ofertę 3: FPHU MARKPOL, 32-741 Tarnawa 213

                                           cena: 20.295,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, Opatkowice 146

                      Otrzymana punktacja – łącznie 55,87 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:  35,87 pkt,

                      Kryterium 2:  20 pkt

                      Kryterium 3:    0 pkt

 

Oferta 3: FPHU MARKPOL, 32-741 Tarnawa 213

                      Otrzymana punktacja – łącznie 60,00 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:  60 pkt,

                      Kryterium 2:    0 pkt

                      Kryterium 3:    0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Część 2:

Wybrano ofertę 3: FPHU MARKPOL, 32-741 Tarnawa 213

                                           cena: 15.500,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, Opatkowice 146

                      Otrzymana punktacja – łącznie 49,42 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:  29,42 pkt,

                      Kryterium 2:  20 pkt

                      Kryterium 3:    0 pkt

 

Oferta 3: FPHU MARKPOL, 32-741 Tarnawa 213

                      Otrzymana punktacja – łącznie 60,00 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:  60 pkt,

                      Kryterium 2:    0 pkt

                      Kryterium 3:    0 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.