Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.221.2015.RZA

Rozbiórka istniejących obiektów bu-dowlanych, budowli wraz z malowaniem elewacji części budynku zlokalizowanych na terenach przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie – w celu budowy boiska piłkarskiego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.00.00-1; 45.11.10.00-8

Termin realizacji: do dnia 10.12.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 4: FUH STAR-KOP K. Urbańczyk, 32-070 Czernichów Nr 95

                                    cena: 405.900,00  złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Mierosławskiego 3

                 Otrzymana punktacja – 60,11 pkt

Oferta 2: MATEO PBU-H J. Firmuga, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134a

                Otrzymana punktacja – 67,90 pkt

Oferta 3: PRBiT CECHINI S. i J. Cechini Sp. j., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 29

                Otrzymana punktacja – 41,77 pkt

Oferta 4: FUH STAR-KOP K. Urbańczyk, 32-070 Czernichów Nr 95

                Otrzymana punktacja – 100 pkt

Oferta 5: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – 30,13 pkt

Oferta 6: FUH SŁAWPOL S. Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

                Otrzymana punktacja – 67,07 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.