Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.218.2018.AMA.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Cena oferty: 157.932,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.