Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.216.2015.AMA

Budowa hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.11.27.00-2

Termin realizacji: 29 miesięcy jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2018 roku, w tym:

zakończenie prac projektowych oraz robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem, że prace projektowe w zakresie projekt aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia, zawierający specyfikację, zestawienie materiałów i sprzętu z podaniem ilości i cen, przedmiary, kosztorysy, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 95%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 5%

 

Wybrano ofertę 3

Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9

 

Cena oferty: 30.781.179,03 zł netto

                      37.860.850,21 zł brutto

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia: 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1  złożona przez ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. 88-100 Inowrocław, Jacewo 76 została odrzucona.

 

Oferta nr 2  złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna 33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29 została odrzucona.

 

Oferta nr 3  złożona przez Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 otrzymała 97 pkt

Cena 95,00 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia           2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o. o. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 25 została odrzucona.

 

Oferta nr 5 złożona przez Skalski Spółka z o.o. Sp.k. 31-357 Kraków ul. J. Conrada 39, została odrzucona.

 

Oferta nr 6  złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. 30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24 otrzymała 96,52 pkt

Cena 91,52 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia           5 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.