Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.208.2017.AMA

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie, w roku 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: : od  dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 60%,

procentowy udział liczby pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w stosunku do ogólnej liczby pracowników Wykonawcy: 30%

czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10%.

Wybrano ofertę  1:

 

Konsorcjum firm:

IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. sp.k.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

 

Cena oferty: 1.026.015,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Konsorcjum firm: IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. sp.k.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

 

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt. w tym:

Kryterium 1:   60,00 pkt,

Kryterium 2:   30,00 pkt,

Kryterium 3:   10,00 pkt,

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Konsorcjum firm: IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. sp.k., 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118, Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118, IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.