Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.203.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1

 

Termin wykonania zamówienia: 31.01.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 30%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 10%

 

Wybrano ofertę  1:

InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Cena oferty: 2.428.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1 złożona przez: InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

 

Otrzymana punktacja – łącznie 65,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2:   0,00 pkt.

Kryterium 3:   5,00 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.