Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.202.2017.RZA

Zakup dostawa i montaż wyposażenia wnętrz dla hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Znak sprawy: NZ.273.202.2017.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.10.00.00-3; 39.51.61.00-3; 39.15.60.00-0

Termin realizacji: do dnia 30.04.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40;

 

Wybrano ofertę nr 1: STARPOL MEBLE, 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 10

                                  cena: 924.727,77 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: STARPOL MEBLE, 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 10

                Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:         60 pkt

                Kryterium 2:         40 pkt

 

Oferta 2: SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.