Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.20.2017.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: pełnobranżową inwentaryzacje, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, program konserwatorski, oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona, przy ul. Kalwaryjskiej 9-15, w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: ETAP I do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

ETAP II do dnia 02.11.2017r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. architekta 30%

Skrócenie terminu wykonania w stosunku do 30 listopada 2017 r. 10%

 

Wybrano ofertę  2:

Konsorcjum w składzie:

Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa 30-812 Kraków ul. Bieżanowska 46/2 – lider konsorcjum

Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o.o. 30-812 Kraków ul. Bieżanowska 46 – członek konsorcjum

Cena oferty: 500.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:

Otrzymana punktacja: 42,52 pkt. w tym:

Kryterium 1: 32,52 pkt,

Kryterium 2:   0,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt.

Oferta 2:

Otrzymana punktacja: 80,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Konsorcjum w składzie: Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa 30-812 Kraków ul. Bieżanowska 46/2 – lider konsorcjum Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o.o. 30-812 Kraków ul. Bieżanowska 46 – członek konsorcjum spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.