Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.13.2016.RZA

Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4; 92.62.20.00-7; 34.92.83.00-1

Termin realizacji: do dnia 31.12.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 95%

Kryterium 2: dodatkowe wyposażenie wszystkich toalet przenośnych i stanowisk prysznicowych 5%

 

Wybrano ofertę 1: WC SERWIS, Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                               cena: 133.514,00 złotych brutto

                 w tym: toalety przenośne: 19.504,00 (VAT 8%)

                            kontenery prysznicowe: 38.220,00 (VAT 23%)

                            barierki ochronne: 75.400,00 (VAT 23%)

                            umywalki dwustanowiskowe: 390,00 (VAT 8%)

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: WC SERWIS, Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

        Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

        Otrzymana punktacja - łącznie 96,66 pkt, w tym: Kryterium 1: 91,66 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.