Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.198.2018.RZA

Dotyczy: Wymiana sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej - Orlik przy ul. Fortecznej 75 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1.

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20.

 

Wybrano ofertę 3: InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                                            cena: 495.950,50 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38

                      Otrzymana punktacja – łącznie 87,41 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   47,41 pkt,

                      Kryterium 2:   20 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 2: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                      Otrzymana punktacja – łącznie 71,61 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   31,61 pkt,

                      Kryterium 2:   20 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt,

             

Oferta 3: InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:   20 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 4: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                      Otrzymana punktacja – łącznie 99,68 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   59,68 pkt,

                      Kryterium 2:   20 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt,

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.