Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.196.2018.RZA

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 117, ul. Kurczaba 15 - etap IIB i III.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4,

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Jedna oferta została złożona po terminie składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę  1:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło  32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

Cena oferty: 413.157,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło  32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Oferta 1: złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło  32-050 Skawina ul.  Krakowska 50 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.