Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.188.2015.RZA

Budowa hali sportowej w dobudowie do istniejącego budynku szkoły, VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną w tym przebudowy i przekładki sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę, dojścia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.25-9

Termin realizacji: do dnia 30.11.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 9, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 6 ofert.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 95%, Kryterium 2: okres gwarancji do 5%

 

Oferta 6: Konsorcjum: Lider: KBUD Krzysztof Łuksza 55-110 Prusice, ul. Henryka Probusa 18

 Partner: PBD MUR-BETON Sp. z o.o. 98-20 Zduńska Wola ul. Sportowa 4A

                cena:  5.888.000,00 złotych brutto

                cena po poprawieniu omyłek: 5.914.927,35 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budowlane RYSTAL-BUD Sp. z o.o., 25-561 Kielce, ul. Piwowarska 25

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 2: WODPOL Sp. z o.o., 34-300 Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 3: PRBiT CECHINI S. i J. Cechini Spółka Jawna, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 29

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 4: Zakład Remontowo Budowlany Sikora Marian, 34-400 Nowy Targ, os. Niwa 103 A

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

      

Oferta 5: Konsorcjum: Lider: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 32-086 Wegrzce ul. B2 nr 9

 Partner: Zygmunt Murdza ZRB MURDZA, 32-200 Miechów ul. Racławicka 27/19                            Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 6: Konsorcjum: Lider: KBUD Krzysztof Łuksza 55-110 Prusice, ul. Henryka Probusa 18

 Partner: PBD MUR-BETON Sp. z o.o. 98-20 Zduńska Wola ul. Sportowa 4A

         Otrzymana punktacja – łącznie 97 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

 

 

Oferta 7: SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9

         Otrzymana punktacja – łącznie 72 pkt, w tym: Kryterium 1: 67 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Oferta 8: PBP Chemobudowa - Kraków S.A. 30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

              

Oferta 9: BTH Instalacje Sp. z  o.o. 30-732 Kraków ul. Konstantego Brandla 1

         Otrzymana punktacja – łącznie 85,36 pkt, w tym: Kryterium 1: 83,36 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.