Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.177.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: . . Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Szkole Podstawowej Nr 103, os. Kolorowe 29 - w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę  1:

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

 

Cena oferty: 318.840,88 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 20,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

 

Oferta 2: Firma „Francuz” Francuz Bogdan Żębocin 24 A, 32-100 Proszowice

Otrzymana punktacja – łącznie 87,94 pkt, w tym:

Kryterium 1: 47,94 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.