Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.177.2016.RZA

Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR Kurdwanów Nowy przy ul. Wysłou-chów w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6; 45.33.11.00-7

Termin realizacji: do dnia 24.11.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 35%
  3. Skrócenie terminu wykonania 5%

 

Wybrano ofertę 2: NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz

                               38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2

                               cena: 313.136,95 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: INERGIS S.A., 42-215 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 2: NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz

                38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2

                Otrzymana punktacja – łącznie 81 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 60 pkt, Kryterium 2: 20 pkt, Kryterium 3: 1 pkt,

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.