Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.175.2016.RZA

Dotyczy: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie – przebudowa i wymiana urządzeń wentylatorni.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 09.12.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 35%
  3. Skrócenie terminu wykonania 5%

 

Wybrano ofertę 1: FRAPOL Sp. z o.o., 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

                               cena: 887.592,35 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: FRAPOL Sp. z o.o., 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

                Otrzymana punktacja – łącznie 78,22 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 53,22 pkt, Kryterium 2: 25 pkt, Kryterium 3: 0 pkt,

 

Oferta 2: Konsorcjum firm

                Lider: STAMBUD Sp. z o.o., 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Góra, ul. Podlas 11

                Partner: 2K-Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., 32-084 Morawica 286                   

                Otrzymana punktacja – łącznie 70 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 60 pkt, Kryterium 2: 10 pkt, Kryterium 3: 0 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.