Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.166.2017.RZA

Dotyczy: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155 - os. 2 Pułku Lotniczego 21 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.00.00.00-7; 45.21.00.00-2; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: do dnia 29.01.2021 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Aspekty społeczne 10;
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10.

 

Wybrano ofertę nr 1: 

Konsorcjum:

Lider: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

Partner: Z. Murdza Zakład Remontowo-Budowlany,

32-200 Miechów, ul. Racławicka 27/19

Partner: Dynamik Sp. z o.o.,

30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6

cena: 23.922.631,85 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Konsorcjum:

               Lider: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

               32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

               Partner: Z. Murdza Zakład Remontowo-Budowlany,

               32-200 Miechów, ul. Racławicka 27/19

               Partner: Dynamik Sp. z o.o.,

               30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6

               Otrzymana punktacja – łącznie  95 pkt, w tym:

               Kryterium 1:         60 pkt

               Kryterium 2:         20 pkt

               Kryterium 3:           5 pkt

               Kryterium 4:         10 pkt

 

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

               30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

               Otrzymana punktacja – łącznie  93,29 pkt, w tym:

               Kryterium 1:         53,29 pkt

               Kryterium 2:         20 pkt

               Kryterium 3:         10 pkt

               Kryterium 4:         10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.