Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.163.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja boiska na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej w Krakowie, polegająca na wymianie sztucznej trawy wraz z podbudową i infrastrukturą towarzyszącą w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  2:

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Cena oferty: 1.044.556,01  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Otrzymana punktacja – łącznie 97,67 w tym:

Kryterium 1: 57,67 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Oferta 2: złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.