Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.16.2017.RZA

Wydruk wydawnictw związanych z imprezami sportowymi organizowanymi przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.81.00.00-5

Termin realizacji: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminach:

Etap I:  od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2017 roku,

Etap II:  od dnia 01.05.2017 roku do dnia 15.10.2017 roku,

Etap III: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 9, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. aspekty społeczne 10%;
  3. zapewnienie osoby posiadającej doświadczenie w branży poligraficznej 10%;
  4. skrócenie terminu wykonania 20%.

 

Wybrano ofertę nr 4: Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o.

                                 42-256 Olsztyn k/Częstochowy, ul. Narcyzowa 2

                                 cena:  89.992,00 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DRUKARNIA W. Grzebyta, 64-920 Piła, ul. Kossaka 108

                Otrzymana punktacja – łącznie 86,75 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  46,75 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 2: Print Management W. Pietrzak, 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 38/13

                Otrzymana punktacja – łącznie 90 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 3: DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW Sp. z o.o., 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 20A

                Otrzymana punktacja – łącznie 82,51 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  52,51 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

        

 

 

 

     

Oferta 4: Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o.

                42-256 Olsztyn k/Częstochowy, ul. Narcyzowa 2

                Otrzymana punktacja – łącznie 94,93 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  54,93 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 5: PASAŻ Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24

                Otrzymana punktacja – łącznie 81,03 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  51,03 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 6: ZAPOL Sobczyk Sp. Jawna, 71-062 Szczecin, al. Piastów 42

                Otrzymana punktacja – łącznie 90,37 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  50,37 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 7: LOTOS POLIGRAFIA, 04-987 Warszawa, Wał Miedzeszyński 98

                Otrzymana punktacja – łącznie 88,15 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  48,15 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 8: BART druk&reklama P. Orłowski, 42-110 Popów, ul. Ogrodowa 17

                Otrzymana punktacja – łącznie 79,72 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  49,72 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 9: Drukarnia DIAMENT s.c. M. Michałowska, Drukarnia RUBIN Sp. z o.o.

                Otrzymana punktacja – łącznie 87,04 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  57,04 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.