Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.160.2018.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Organizacja Orlen Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7, 71.35.63.00-1

Termin realizacji: do dnia 05.09.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60 pkt
  2. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w organizacji zawodów siatkówki plażowej rangi Finału Mistrzostw Polski 10 pkt
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze spikerskiej 10 pkt
  4. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w budowie tymczasowych trybun oraz tymczasowych boisk do siatkówki plażowej 20 pkt

 

Wybrano ofertę 2: VOLLEY SM Sebastian Michalak, 41-400 Mysłowice, ul. Różana 1A

                                            cena: 186.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Oferta 1: SPORT TRANSFER Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja –  94,17 pkt w tym:

Kryterium 1:                    54,17 pkt,

Kryterium 2:                    10 pkt,

Kryterium 3:                    10 pkt

Kryterium 4:                    20 pkt

Oferta 2: Oferta 2: VOLLEY SM Sebastian Michalak, 41-400 Mysłowice, ul. Różana 1A

Otrzymana punktacja –  100 pkt w tym:

Kryterium 1:                    60 pkt,

Kryterium 2:                    10 pkt,

Kryterium 3:                    10 pkt

Kryterium 4:                    20 pkt

Oferta 3: Oferta 3: FUNDACJA MODERN SPORT, 09-410 Płock, ul. Gościniec 26A

Otrzymana punktacja –  oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych