Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.159.2018.AMA

Dostawa koszulek technicznych i bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych w 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2.

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym do dnia 02.10.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

1)            Cena ofertowa za realizację całości zamówienia 60 pkt

2)            Jakość oferowanej koszulki 40 pkt

 

Wybrano ofertę  2:

PPHU VIGO Katarzyna Kujawińska 62-730 Dobra ul. Dekerta 35

 

Cena oferty: 527.532,20 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1: PROWEAR Tomasz Pawlak 62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

Oferta odrzucona

 

Oferta 2: PPHU VIGO Katarzyna Kujawińska 62-730 Dobra ul. Dekerta 35

Otrzymana punktacja: łącznie 100,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00pkt.

Kryterium 2: 40,00 pkt.

 

Oferta 3: STUDIO REKLAMY PATO Paweł Jarosz  31-419 Kraków ul. Rozrywka 24/69

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: PPHU VIGO Katarzyna Kujawińska 62-730 Dobra ul. Dekerta 35 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.