Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.15.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 55.50.00.00-5

Termin realizacji: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminach:

Etap I:  28-30.04.2017 roku - Krakowskie Spotkania Biegowe,

Etap II:  9-10.09.2017 roku - 2. Krakowskie Forum Sportu,

Etap III: 1.10.2017 roku - 11. PZU Bieg Trzech Kopców,

Etap IV:  15.10.2017 roku - 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski

Etap V: Spotkanie Wolontariuszy

Etap VI: obsługa cateringowa około 25 konferencji prasowych w ciągu roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%;

 

Wybrano ofertę nr 1: MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                                  cena: 252.908,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                Otrzymana punktacja – 100 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.