Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.150.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.21.22.12-5.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt

Okres gwarancji 20 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy   10%

Doświadczenie zawodowe kierowników robót branżowych  10%

 

Wybrano ofertę  2:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

 

Cena oferty: 25.461.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez GRUPA FEWATERM Sp. z o.o. S.K. 33-180 Gromnik, Chojnik 88

Otrzymana punktacja – łącznie 83,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2:   8,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

Kryterium 4:   5,00 pkt

 

Oferta 2: złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Otrzymana punktacja – łącznie 94,91 w tym:

Kryterium 1: 54,91 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 3: złożona przez Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1

MTM Budownictwo Sp. z o.o.  33-100 Tarnów ul. Koszycka 21

Oferta odrzucona

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.