Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.148.2017.RZA

Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.148.2017.RZA Część 3: Roboty budowlane w zakresie biur i hali.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 71.00.00.00-8.

Termin realizacji: do dnia 30.11.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę nr 6:     RUKO Sp. z o.o.

30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K

cena: 935.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 5:          KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Oferta odrzucona

 

Oferta 6:          RUKO Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23K

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.