Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.145.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.21.22.00-8; 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 24.01.2020 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20;

 

Wybrano ofertę 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.

                                            31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

                                            cena: 11.051.787,87 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.

                      31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

                      Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:         60 pkt

                      Kryterium 2:         20 pkt

                      Kryterium 3:         20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.