Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.144.2018.AMA

Budowa boiska rekreacyjnego, placu zabaw, skoczni w dal, siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury przy Zespole Szkół nr 52 przy ul. Sawy-Calińskiego 12 w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.09.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  3:

KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Cena oferty: 389.000,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1: złożona przez Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne  32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 90,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00pkt,

 

Oferta 2: złożona przez Firma FRANCUZ Bogdan Francuz 32-100 Proszowice, Żębocin 24 A

Otrzymana punktacja – łącznie 89,88 w tym:

Kryterium 1: 49,88 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Oferta 3: złożona przez KERRE Mirosław Chmiel  32-420 Gdów. Liplas 35

Otrzymana punktacja – łącznie 90,67 w tym:

Kryterium 1: 50,67 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Oferta 4:: złożona przez Zakład Budownictwa Inżynieryjnego RYCYKAN A.S. 31-503 Kraków ul. Lubicz 25 A

Otrzymana punktacja – łącznie 52,56 w tym:

Kryterium 1: 52,56 pkt,

Kryterium 2:   0,00 pkt,

Kryterium 3:   0,00 pkt,

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.