Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.144.2017.AMA

Modernizacja boiska przy SP nr 117 , ul. Kurczaba 15 w Krakowie - etap II A.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4.

 

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę  1:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

 

Cena oferty: 149.900,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1 złożona przez: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

 

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 20,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.