Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.143.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja boisk przyszkolnych - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5-7 w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.21-1, 45.11.12.91-4.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Cena oferty: 1.485.885,79  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1: złożona przez KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Otrzymana punktacja – łącznie 88,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00pkt,

Kryterium 2:    8,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną)  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.