Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.142.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie pomieszczeń szatniowych hali sportowej przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie - ETAP II.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.00.00.00-7; 45.21.22.00-8.

Termin realizacji: do dnia 31.01.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10;
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika branży sanitarnej 5;
  5. Doświadczenie zawodowe kierownika branży elektrycznej 5.

 

Wybrano ofertę 1: STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.

                                            34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

                                            Cena po poprawieniu omyłki: 2.261.269,06 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.

                      34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

                      Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:         60 pkt

                      Kryterium 2:         20 pkt

                      Kryterium 3:         10 pkt

                      Kryterium 4:            5 pkt

                      Kryterium 5:            5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.