Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.135.2017.RZA

Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.21.42.00-7; 45.21.22.00-8; 45.31.00.00-3; 45.33.10.00-6.

Termin realizacji: do dnia 08.04.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Aspekty społeczne 10;
  4. Skrócenie terminu realizacji 5;
  5. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 5.

 

Wybrano ofertę nr 4:  Oferta 4: BIG EUROPE Sp. z o.o.

                                   44-300 Wodzisław Śląski, ul. Przemysława 5

                                   cena: 7.890.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI, S. i J. Cechini Sp. j.

                33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 29

                Oferta odrzucona

 

Oferta 2: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

                Otrzymana punktacja – łącznie  95,77 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    55,77 pkt

                Kryterium 2:         20 pkt

                Kryterium 3:         10 pkt

                Kryterium 4:           5 pkt

                Kryterium 5:           5 pkt

            

Oferta 3: QUADRUM S.A., 31-357 Kraków, ul. J. Conrada 63

                Otrzymana punktacja – łącznie  76,30 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    41,30 pkt

                Kryterium 2:         20 pkt

                Kryterium 3:         10 pkt

                Kryterium 4:           5 pkt

                Kryterium 5:           0 pkt

 

Oferta 4: BIG EUROPE Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Przemysława 5

                Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:         60 pkt

                Kryterium 2:         20 pkt

                Kryterium 3:         10 pkt

                Kryterium 4:           5 pkt

                Kryterium 5:           5 pkt

 

Oferta 5: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.

                31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 6: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

                30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

                Otrzymana punktacja – łącznie  93,45 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    53,45 pkt

                Kryterium 2:         20 pkt

                Kryterium 3:         10 pkt

                Kryterium 4:           5 pkt

                Kryterium 5:           5 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.