Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.134.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 w Krakowie - Etap I.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4.

 

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę nr 3: Firma FRANCUZ Francuz Bogdan 32-100 Proszowice, Żębocin 24 A

cena: 492.583,51 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: złożona przez InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Otrzymana punktacja – łącznie 80,66 w tym:

Kryterium 1: 40,66 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Oferta nr 2 złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 80,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3:   0,00 pkt,

 

Oferta nr 3 złożona przez Firma FRANCUZ Francuz Bogdan 32-100 Proszowice, Żębocin 24 A

Otrzymana punktacja – łącznie 91,76 w tym:

Kryterium 1: 51,76 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.