Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.122.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska wielofunkcyjne MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23 w Krakowie. Wymiana istniejących nawierzchni na nawierzchnie z trawy syntetycznej i poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 45.23.32.00-1.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

EVERSPORT Sp. z o.o.

03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

 

Cena oferty: 2.099.725,84 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 20,00 pkt,

                Kryterium 3: 20,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.