Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.12.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup koszulek bawełnianych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 21.03.2017 roku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%;
  2. Skrócenie terminu realizacji zamówienia 10%;
  3. Jakość, w tym:
    1. Jakość wykonania wykończenia koszulki 10%;
    2. Jakość koszulki 10%;
    3. Kolorystyka koszulki 10%.

 

Wybrano ofertę 1: ARTeam, 40-069 Katowice, ul. Adamskiego 5

                                 cena: 82.254,50 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: ARTeam, 40-069 Katowice, ul. Adamskiego 5

                Otrzymana punktacja – łącznie 90 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3.1:                 0 pkt

                Kryterium 3.2:               10 pkt

                Kryterium 3.3:               10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.