Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.1.2016.RZA

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: do dnia 31.12.2016 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2016 r. oraz zatwierdzonymi projektami czasowej zmiany organizacji ruchu.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium  1:  cena brutto 98%,

Kryterium 2: skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu do 12 godzin od zakończenia poszczególnych imprez sportowych 2%.

 

Oferta 2: Konsorcjum: Lider: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                Partner Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o, 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

                  cena: 249.999,99 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: DROMAR Firma Prywatna, 30-618 Kraków, ul. Rodziny Jędów 7

        Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 2: Konsorcjum: Lider: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                Partner: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

        Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

        Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.