Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.110.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: . Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, budowa bieżni, skoczni do skoku w dal, wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod siłownią na wolnym powietrzu oraz ciągów pieszych wraz niezbędną infrastrukturą (ETAP II).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.12.91-4; 45.23.32.00-1.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.09.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Cena oferty: 1.978.549,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 99,47 w tym:

Kryterium 1: 59,47 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt

 

Oferta 2: złożona przez InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.