Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.107.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce, w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.12-5, 43.32.41.00-1

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.01.2020 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 10 pkt.;
  3. Aspekty społeczne 20 pkt.
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt.

 

Wybrano ofertę  3:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA

30 -705 Kraków ul. Klimeckiego 24

 

Cena oferty: 23.368.276,46 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez MORIS POLSKA Sp. z o.o. 02-867 Warszawa ul. Baletowa 4

 

Oferta odrzucona

 

Oferta 2 złożona przez Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum - MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9

Partner Konsorcjum – Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany MURDZA 32-200 Miechów ul. Racławicka 27/19

Partner Konsorcjum – DYNAMIK Sp. z o.o. 30-732 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 6

 

Oferta odrzucona

 

Oferta 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA 30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24

 

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA 30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.