Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.26.2014.AMA

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.26.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1.

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia: 27.06.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  4:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Cena oferty: 289.479,09 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

Oferta odrzucona

Oferta nr 2 J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Oferta odrzucona

Oferta nr 3: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja: 82,89 pkt

Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX

Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX

Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.