Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.214.2013.AMA

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 22 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.214.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: od dnia 01.02.2014 do dnia 31.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:

Konsorcjum firm, którego Liderem jest: IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER 

Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

 

Cena ofertowa brutto: 580.839,36 zł,

cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę licencjonowanego pracownika ochrony: 19,68 zł brutto

cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nielicencjonowanego pracownika ochrony: 15,08 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Konsorcjum firm, którego Liderem jest: IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER 

Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.