Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.212.2013.AMA

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.212.2013.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:

ARGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22 A, 30-552 Kraków

 

Cena oferty: 61.510,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: ARGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22 A, 30-552 Kraków

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ARGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22 A, 30-552 Kraków spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.